اشتراک یکماه نرم افزارهای پیشرفته پروماگ
تنها 10 هزار تومان

اشتراک یکماه استفاده از نرم افزارهای پیشرفته بارداری

با تهیه این اشتراک می توانید بمدت یکماه از نرم افزار
  • تعیین جنسیت پروماگ
  • محاسبه سن بارداری پروماگ
  • محاسبه وزن بارداری پروماگ
  • محاسبه شاخص توده بدنی بصورت گرافیکی
استفاده نمایید.پرداخت از طریق درگاه امن زرین پال کارت های عضو شتاب صورت می پذیرد.