برچسب: سپاسگزاری کردن از دیگران

تشکر کردن از دیگران ؛ موقعیت های جدیدی برای سپاسگزاری کردن از دیگران….

راجع به تشکر کردن و موقعیت های استفاده از آن چه می دانید؟ کلیشه های ذهنی باعث می شوند ما از بسیاری واژه ها و عبارات، به درستی استفاده نکنیم و تصور کنیم تنها در…