برچسب: کمال گرایی

کمال گرایی اسمی زیبا اما با عملکرد ناموفق ؛ بررسی رفتارهای کمال گرایانی در انسان.

کمال گرایی یا ایده آل گرایی را می توان اصلی ترین مانع برای انجام کارها دانست. کمال گرایی اگر چه در ظاهر مفهومی ارزشمند محسوب می شود اما در اصل یک مفهوم ضد ارزش است…